சென்னை சில்க்ஸ் கட்டிடம் இடிக்கும் பணி துவங்கியது !