கார்ப்பரேட்களுக்கு சிவப்பு கம்பளம் - மாவலி பதில்கள்