அம்பலமான அரசியல் வியாபாரம் - நக்கீரன் கோபால் (Exclusive)