அமையுமா ஜெ. நினைவிடம்? சட்டம் என்ன சொல்கிறது?Lenin talks