மாட்டுச்சானி புனிதம்? மாடாய் உழைப்பவன் தீட்டா? சாதியை எதிர்த்து சுப. வீ