மண்டையில ஏதாவது இருக்கா? வாழப்பழ காமெடி மாதிரி... - Mansoor Ali Khan